Поради надградба на софтвер. е-наплата моментално не е во функција.

ЗА НАС

Ние сме градинка во која  децата доаѓаат задоволни и заминуваат збогатени со нови доживувања, искуства и знаења.

Ние сме градинка во која децата преку игра, дружење и учење се запознаваат себеси и светот околу себе.

Работиме на развој на истражувачкиот дух, критичкото мислење, различност и толеранција.

Негуваме индивидуалност, самодоверба и детски права.