ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ

СПД 787

Приходи и расходи 903

Приходи и расходи 787

Посебни податоци 903

Посебни податоци 787

Билансна состојба 903

Билансна состојба 787

Годишен извештај 2021

СПД 903

Завршна сметка 787

СПД 903

спд 787 2022

приходи и расходи 787 2022

посебни податоци 787 2022

биланс на состојба 787 2022

спд 903 2022

посебни податоци 903 2022

биланс на состојба 903 2022 год

приходи и расходи 903 2022