Значењето на соработката меѓу родителите и воспитувачите од детските установи – Завршна конференција


Завршна конференција на проектот за зајакнување на улогата на граѓанското општество, во осигурувањето рамноправност и квалитет во предучилишното образование, воспитание и згрижување. На листата од ЈУДОДГ “Вера Циривири Трена“, излагање имаше воспитувачката Марина Костадинова.