Известување!

На денешниот состанок на управениот одбор на ЈУДОДГ,,Вера Циривири-Трена”, се донесе следната одлука:

За претстој на децата во градинка за месец Март, родителите ќе треба да уплатат 745ден. на уплатница (нема да се издаваат фактури).

За децата кои не доаѓале во деновите од истиот месец, родителите да уплатат 521ден. (за место) исто на уплатница.

За месеците Април и Мај ќе чекаме одлука од советот на општина Штип.