Известување!

Согласно добиениот предлог од градоначалникот на општина Штип за ослободување од партиципација на родителите чии што деца се згрижени во ЈУДОДГ ,,Вера Циривири-Трена,, – Штип, за месеците Април, Мај, Јуни, Јули и Август, Управниот одбор донесе одлука со која му предлага на Советот на општина Штип ослободување на партиципација на родителите чии деца се згрижени во установата ЈУДОДГ,,Вера Циривири-Трена,, – Штип.

06.08.2020 Штип