Известување

Почитувани,

За безбедно започнување со работа во услови на пандемија на COVID – 19 изготвивме протоколи за работа врз основа на Оперативниот план за активности во установите за згрижување и воспитание на деца по укинување на вонредната состојба донесен од страна на Влада на Р.С. Македонија.

Заради поголема безбедност и заштита на вашите деца Ви препорачуваме внимателно да ги прочитате донесените протоколи кои може да ги најдете во прилог.

Со почит,

ЈОУДГ “Вера Циривири Трена”- Штип