Известување

На 36-та седница на советот на општина Штип одржана на 24.08.2020год. се усвои заклучокот на Управниот одбор на ЈУДОДГ,,Вера Циривири-Трена,, за ослободување на родителите од партиципација за материјални трошоци за месеците Април, Мај, Јуни, Јули и Август 2020год.

Од управата на ЈУДОДГ “Вера Циривири Трена“ .