Извештај за дезинфекција и дератизација

На 13.03.2020г.
Извршена е дезинфекција, дезинсекција и деритизација во сите клонови на ЈУДОДГ В.Ц.-Трена

На 06.10.2020г. –
Извршена е дезифекција во Р.Е на ЈУДОДГ В.Ц.-Трена по епидемиолошка индикација

На 20.11.2020г. –
Извршена е дезинфекција, дезинсекција и деритизација во сите Р.Е.на ЈУДОДГ В.Ц.-Трена

На 16.04.2021г. –
Извршена е дезинфекција, дезинсекција и деритизација во сите Р.Е.на ЈУДОДГ В.Ц.-Трена

Од страна на ЈЗУ
епидемолошка служба Штип.